SEÇ POLİTİKASI

Akademi Çevre Seç Politikası

AKADEMİ ÇEVRE A.Ş olarak ;

 • Sağlık, Emniyet ve Çevre prensip ve programlarına, ulusal / uluslararası mevzuata uygun faaliyetlerde bulunmayı,
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği standartlarının gerekliliklerine uymayı,
 • Organizasyonun her kademesinde kalite, sağlık, emniyet ve çevre gerekliliklerimize uygun ortak bir bakış açısı sağlamayı,
 • Sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlayarak, çalışanlarımızın motivasyon ve performanslarını arttırmayı, sağlık bozulmalarını, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeyi,
 • Doğabilecek muhtemel riskleri değerlendirerek, çalışanlarımızı ve faaliyetlerimizden etkilenebilecek diğer insanların karşılaşabilecekleri tehlikeleri ortadan kaldırmak / azaltmak için sürekli iyileştirmeler yapmak,
 • Çalışanlarımız ve tedarikçilerimizin tüm faaliyetlerimizde emniyetli ve çevreye duyarlı bir şekilde çalışmaları için yetkin, eğitimli ve donanımlı olmalarını sağlamayı,
 • Faaliyetlerimizi sürekli gelişme ve iyileştirme prensibini esas alarak çevreyle uyumlu, insan sağlığını ön plana çıkaracak şekilde planlamayı, uygulamayı, geliştirmeyi ve gerektiğinde müşterilerimiz ile paylaşmayı,
 • Sürdürülebilirliği desteklemek için enerji ve doğal kaynak tüketimini en aza indirerek kirliliği önlemek ve karbon ayak izini azaltarak, çevrenin korunmasını sağlamak. Enerji kullanımının çevreye verdiği zararların azaltılması için yenilenebilir enerji kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanmayı,
 • Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının korunması ve en iyi bir biçimde kullanımının sağlanması için, su kirlenmesinin önlenmesini sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu hale getirmekle ve buna uygun teknolojilerin kullanılmasını sağlamayı,
 • Faaliyetimiz sonucu atmosfere yayılan emisyonları kontrol altına alarak, insanı ve çevreyi olumsuz olarak etkileyecek ve hava kirliliğine neden olabilecek tüm faaliyetlerin olumsuz etkilerinin giderilmesi ve bu etkilerin ortaya çıkmasının engellenmesi,
 • Azaltım, geri dönüşüm ve tekrar kullanımı teşvik ederek, atık üretimini azaltmayı,
 • İşletmemize gelen, depolanan, kullanılan her türlü kimyasalın insana ve çevreye olabilecek olumsuz etkilerini azaltmayı ve kontrol altında tutmayı
 • Uçucu organik kimyasalların, aerosollerin, aşındırıcıların, partiküllerin, ozon tabakasına zarar veren kimyasalların ve yanma yan ürünlerinin hava emisyonları, boşaltımdan önce gerektiği şekilde karakterize edilmesini, rutin olarak izlenmesini, kontrol edilmesini ve işlenmesini,
 • İnsanlara ya da çevreye zarar verebilecek kimyasal maddeler ve diğer malzemeler, güvenli kullanım, hareket, depolama, kullanım, geri dönüşüm veya yeniden kullanım ve elden çıkarmalarını sağlamak için tanımlanmasını, etiketlenmesini,
 • Enerji tüketimi ve ilgili tüm sera gazı emisyonları tesiste ve / veya kurumsal düzeyde izlenmesini ve belgelendirilmesini,
 • Sağlık, Emniyet, Çevre konularında paydaşlarımızla sorumlu, uyumlu ve açık bir şekilde iletişim ve iş birliği kurarak yönetim sistemi performansını artırmayı ve sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,
 • Kurumsal sosyal sorumluluk bilincini, daima ön planda tutarak çevreye ve topluma olan duyarlılıkla örnek olmayı,
 • Kurumumuz, su kaynaklarını, kullanımını ve deşarjını belgeleyen, karakterize eden ve izleyen bir su yönetimi programı uygulayacaktır. Su tasarrufu için fırsatlar arar ve kirlenme kanallarını kontrol eder. Tüm atık sular deşarj veya bertaraf işleminden önce gerektiği gibi karakterize edilmeli, izlenmeli, kontrol edilmeli ve arıtılmalıdır. Optimum performans ve yasal uyumluluk sağlamak için atık su arıtma ve muhafaza sistemlerinin performansının rutin bir şekilde izlenmesini sağlayacaktır.

Sağlık, Emniyet, Çevre Yönetim Sistemi hedeflerimizi bu prensipleri göz önünde bulundurarak belirlemeyi, uygulamayı ve takip etmeyi tüm çalışanlarımızın katılımı ile taahhüt ediyoruz.

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.