Enerji Politikası

Akademi Çevre Enerji Politikası

Akademi Çevre olarak “İşin Ucunda Gelecek Var” vizyonumuz çerçevesinde, iklim değişikliği ile mücadele ve döngüsel ekonomi hedeflerimiz doğrultusunda, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni benimseyerek, sorumlu olduğumuz tüm ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyarız. Bunun yanında sürekli gelişmeyi, iyileşmeyi temel alan enerji yönetim sistemimiz ile ihtiyaç duyduğumuz kaynakları temin ederek faaliyetlerimizi hayata geçiririz. Faaliyet alanlarımızda,

 • Tüm süreçlerimizde enerjinin, ham maddelerin ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını,
 • Yeni projelerimizde, ekipman alımlarımızda, yeni geliştirdiğimiz tüm proseslerde çevre ve enerji dostu teknolojileri uygulamayı, bu alanlardaki tasarım ve revizyonlarda enerji performans iyileştirmelerini dikkate almayı,
 • Enerji verimliliği gözetilmiş ürünlerin, enerji verimli teknolojilerin, uygulamaların tercih edilmesini ve hizmetlerin temin edilmesini,
 • Mevcut sistem ve proseslerimizde enerji verimliliğini artıran iyileştirmeler ve düzenlemeler yaparak enerji tasarrufu sağlamayı ve doğal kaynak tüketimini azaltmayı,
 • Sürekli eğitim aktiviteleri ile çalışanlarımıza enerji verimliliği ve kaynakların verimli kullanılması hususunda bilinç ve duyarlılık kazandırılmasını,
 • Enerji ile ilgili amaç ve hedeflere ulaşabilmek için gerekli kaynakların (bilgi, uzmanlık ve ekonomik kaynaklar) sağlanarak, sürekli gözden geçirilmesini,
 • Tedarikçi ve tüm iş paydaşlarımızı, çevre performansları ve yeşil ekonomi konularında teşvik ederek yaşam döngüsü yaklaşımında etkin olmayı,
 • Sürdürülebilir kalkınma ilkesini destekleyecek faaliyetlerde bulunmayı, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması, biyoçeşitlilik gibi gelecek kuşakları etkileyecek konularda risk ve fırsatlara önem vermeyi, eylem planları ile ekosistemi korumayı, bu alanda sosyal sorumluluk projelerinde öncü olmayı,
 • Enerji yönetim sisteminin sürekli gelişim stratejisi ile tüm entegre yönetim sistemlerine entegre olmasını sağlamayı ve gözden geçirme faaliyetlerini sürekli kılmayı, enerji yönetiminde amaç ve hedefler belirlenirken sürekli iyileşmeyi gözetmeyi,
 • Enerjinin verimli kullanılması perspektifiyle risk ve fırsatları değerlendirerek proaktif çözümler üretmeyi,
 • Ulusal ölçekte dışa bağımlılığı azaltacak yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımlarla, enerji verimliliğine katkıda bulunmayı,

Bütünleşik kalite yönetim sistemlerimizle ve sürdürülebilir bir anlayışla gerçekleştirmeyi taahhüt ederiz.

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.