SIFIR ATIK YÖNETMELİK TASLAĞI

 • ANASAYFA
 • SIFIR ATIK YÖNETMELİK TASLAĞI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1   (1) Bu Yönetmeliğin amacı; atık oluşumunun önlenmesi, önlemenin mümkün olmaması durumunda atığın en aza indirilmesi, yeniden kullanıma öncelik verilmesi, kaynakların verimli kullanılması, atığın kaynağında ayrı toplanması, etkin toplama sisteminin kurulması ve atıkların geri dönüşümü/geri kazanımının sağlanması için etkin sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına ve sıfır atık belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik, sıfır atık yönetim sistemine ilişkin genel ilkeler, görev, yetki ve yükümlülükler ile sıfır atık belgesi verilmesine ilişkin esas ve kriterlerin belirlenmesi, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi ve buna ilişkin iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa, 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 97 nci ve 103 üncü maddelerine, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununa, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) Atık: Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması zorunlu olan herhangi bir madde veya materyali,
 2. b) Atık getirme merkezi:   Kaynağında ayrı toplanan atıkların geri kazanıma ve/veya bertarafa gönderilmesi amacıyla bırakıldığı, kriterleri Bakanlıkça belirlenen merkezleri,
 3. c) Atık işleme tesisi: Ön işlem ve ara depolama tesisleri dahil aktarma istasyonları hariç olmak üzere, atıkları 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğinde yer alan ek-2/A ve ek-2/B’deki faaliyetlerle geri kazanan ve/veya bertaraf eden tesisini,

ç) Atık üreticisi: Faaliyetleri sonucu atık oluşumuna neden olan kişi, kurum, kuruluş ve işletme ve/veya atığın bileşiminde veya yapısında bir değişikliğe neden olacak ön işlem, karıştırma veya diğer işlemleri yapan herhangi bir gerçek ve/veya tüzel kişiyi,

 1. d) Atık yönetimi:  Atığın oluşumunun önlenmesi, kaynağında azaltılması, yeniden kullanılması, özelliğine ve türüne göre ayrılması, biriktirilmesi, toplanması, geçici depolanması, taşınması, ara depolanması, geri dönüşümü, enerji geri kazanımı dahil geri kazanılması, bertarafı, bertaraf işlemleri sonrası izlenmesi, kontrolü ve denetimi faaliyetlerini,
 1. e) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
 2. f) Biyo-bozunur atık:  Park, bahçe ve evler ile lokantalar, satış noktaları, gıda üretim ve benzeri tesislerden kaynaklanan oksijenli veya oksijensiz ortamda bozunmaya uğrayabilen atıkları,
 3. g) Çevre lisansı: 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde düzenlenen geçici faaliyet belgesi/çevre izin ve lisansı belgesini kapsayan lisansı,

ğ) Geçici depolama: Atıkların, atık üreticisi tarafından işleme tesislerine ulaştırılmadan önce güvenli bir şekilde bekletilmesini,

 1. h) Geçici depolama alanı: Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinde kriterleri belirlenmiş alanı,

ı) Geri dönüşüm: Enerji geri kazanımı ve yakıt olarak kullanımı ya da dolgu yapmak üzere atıkların tekrar işlenmesi hariç olmak üzere, organik maddelerin tekrar işlenmesi dahil atıkların işlenerek asıl kullanım amacı ya da diğer amaçlar doğrultusunda ürünlere, malzemelere ya da maddelere dönüştürüldüğü herhangi bir geri kazanım işlemini,

 1. i) Geri kazanım: Piyasada ya da bir tesiste kullanılan maddelerin yerine ikame edilmek üzere atıkların faydalı bir amaç için kullanıma hazır hale getirilmesinde yer alan ve Atık Yönetimi Yönetmeliği ek-2/B’de listelenen işlemleri,
 1. j) İl müdürlüğü: Çevre ve şehircilik il müdürlüğünü,
 2. k) Komisyon:   Bu Yönetmelik doğrultusunda sıfır atık belgesi verilmesi sırasında gerekli görülmesi halinde yapılacak yerinde incelemelerde görev alacak en az 2 (iki) çevre ve şehircilik il müdürlüğü personelinden  oluşan komisyonu,
 3. l) Kompost:  Organik esaslı atıkların oksijenli veya oksijensiz ortamda ayrıştırılması suretiyle üretilen ürünü,
 4. m) Önleme: Ürünlerin yeniden kullanılması veya kullanım ömürlerinin uzatılması ile atık miktarının azaltılması, ürün üretiminde zararlı maddelerin azaltımı ve üretilen atığın çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin en aza indirilmesine ilişkin herhangi bir madde ya da malzeme atık haline gelmeden önce alınacak tedbirleri,
 5. n) Sıfır atık: İsrafın önlenmesini, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun önlenmesi ve/veya azaltılmasını, daha sürdürülebilir ürünler tercih edilmesini, kaynakların verimli kullanımının sağlanmasını, atığın oluşması durumunda kaynağında ayrı toplanarak geri kazanımının sağlanmasını kapsayan hedefi,
 6. o) Sıfır atık belgesi: Bu Yönetmelikte yer alan hususlar çerçevesinde sıfır atık yönetim sistemini kuran yerlere verilecek belgeyi,

ö) Sıfır atık belgesi sahibi: Bakanlıkça sıfır atık belgesi verilen yerleri,

 1. p) Sıfır atık bilgi sistemi: Sıfır atık yönetim sistemini uygulayan yerleri kayıt altına almak, bu kapsamda toplanan atıkların izlenebilirliğini sağlamak ve sıfır atık yönetim sistemini kuran yerlere sıfır atık belgesi vermek amacıyla Bakanlıkça oluşturulan çevrimiçi kayıt sistemini,
 2. r) Sıfır Atık Koordinasyon Kurulu: Bu Yönetmelik doğrultusunda yürütülen çalışmaları ve uygulamaları değerlendirmek ve yönlendirmek amacıyla Bakanlık temsilcisinin başkanlığında toplanan kurulu,
 3. s) Sıfır atık toplama sistemi: Evlerden ya da içerik veya yapısal olarak benzer olan ticari, endüstriyel işletmeler  ile kurumlardan kaynaklanan; kağıt-karton, cam, metal, plastik ve kompozit atıklar ile diğer atıkların, en az ikili olmak üzere, ayrı olarak biriktirildiği ve toplandığı sistemi

ş) Sıfır atık yönetim sistemi: Atık oluşumunun önlenmesinden başlayarak atık durumuna geldikten sonra oluşan tüm atıkların özelliğine ve türüne göre kaynağında ayrı toplanarak çevre lisanslı atık işleme tesislerine gönderilmesine kadar geçen süreci içeren ve sıfır atık yaklaşımını hedef alan, ek-2’de örneklenen yönetimi,

 1. t) Tehlikeli atık:     Atık Yönetimi Yönetmeliğinin Ek-3/A’sında yer alan tehlikeli özelliklerden birini ya da birden fazlasını taşıyan, aynı Yönetmeliğin ek-4’ünde altı haneli atık kodunun yanında yıldız (*) işareti bulunan atıkları,
 2. u) Tehlikesiz atık:  Atık Yönetimi Yönetmeliğinin ek-4 atık listesinde yıldız (*) işareti bulunmayan atıkları,

ü) Toplama:  Atıkların ayrı toplandığı yerlerden taşınması amacıyla alınmasını,

 1. v) Yeniden kullanım: Ürünlerin ya da atık olmayan bileşenlerin tasarlandığı şekilde aynı amaçla kullanıldığı herhangi bir işlemi, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel İlkeler, Görev, Yetki ve Yükümlülükler

Genel İlkeler

MADDE 5  (1) Sıfır atık yönetim sistemine ilişkin genel ilkeler şunlardır:

 1. a)    Sıfır atık yönetim sisteminde öncelikle atık oluşumunun önlenmesi, önlemenin mümkün olmaması durumunda atığın en aza indirilmesi, israfın önlenmesi ve yeniden kullanıma öncelik verilerek kaynakların verimli kullanılması esastır.
 2. b)   Atık oluşumunun kaçınılmaz olması durumunda atıkların kaynağında ayrı biriktirilmesi esastır.
 3. c)    Sistem kapsamında tüm atıklar entegre bir şekilde ele alınır ve her atığın ilgili mevzuatı doğrultusunda yönetimi sağlanır.

ç)    Atıkların kaynağında ayrı toplanması, geçici depolama alanına taşınması ve geçici depolanması sırasında risk  oluşturmayacak, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek yöntemlerin kullanılması esastır.

 1. d)   Sıfır atık yönetim sisteminin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, bilinç ve farkındalık oluşturulması için çevre politikaları geliştirilir.
 2. e)    İlgili kurumların işbirliği içerisinde ve koordineli bir şekilde çalışması, sistemin gelişmesine katkı sağlayıcı faaliyetlerde bulunması ve sisteme katılım sağlaması esastır.
 3. f) Bu Yönetmeliğin ek-1’inde belirtilen yerlerin uygulama takvimi doğrultusunda, Yönetmeliğin ek-7/A’sında yer alan ön şartları sağlayarak sıfır atık yönetim sistemine geçmeleri zorunludur. Belirtilen tarihten sonra faaliyete geçen söz konusu yerler ise faaliyet başlangıç tarihinden itibaren bir yıl içerisinde sıfır atık yönetim sistemine geçerler.
 4. g) Belediyelerin Yönetmeliğin ek-7/B’sinde yer alan ön şartları sağlayarak sıfır atık yönetim sistemine geçmeleri zorunludur.

ğ) Sıfır atık yönetim sistemine geçen, Yönetmeliğin ek-1 uygulama takviminde yer alan yerler ile belediyeler tarafından sıfır atık yönetim sistemi ile ilgili gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgiler 6 aylık dönemler halinde sıfır atık bilgi sistemi üzerinden beyan edilir.

 1. h)  Sıfır atık yönetim sistemine geçen yerlerden; 100 bin üzeri nüfusa sahip belediyeler ile alışveriş merkezleri, havalimanları, limanlar, marinalar, 4 ve 5 yıldızlı oteller Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen esaslar çerçevesinde Sıfır Atık Belgesi almakla yükümlüdür. Diğer yerler talep etmeleri halinde sıfır atık belge müracaatında bulunabilir.

ı) Sıfır atık yönetim sistemini kendi imkanları ile kuran ve/veya kurduran yerler sıfır atık yönetim sistemi kapsamında biriktirdikleri atıklarını herhangi bir çevre lisanslı atık işleme tesisine verebilirler. Söz konusu sistemin belediye tarafından kurulması halinde biriktirilen atıklar belediyenin toplama sistemine verilir.

 1. i) Konutlar, belediyenin sıfır atık yönetim sistemi içerisinde değerlendirilir, ayrıca sıfır atık belgesi düzenlenmez.

Bakanlığın görev ve yetkileri

MADDE 6  (1) Bakanlık;

 1. a)    Sıfır atık yönetim sisteminin geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına  ilişkin  program ve politikaları  saptamak, kılavuzlar hazırlamak, eğitim düzenlemek/ düzenlettirmekle,
 2. b) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ve gerekli idari tedbirleri almakla,
 3. c)    Sıfır atık bilgi sistemini hazırlamak/hazırlatmakla,

ç)   Sıfır atık yönetim sistemine geçen yerler ile bu yerlerde gerçekleştirilen uygulamalara ilişkin performans göstergelerini izlemekle,

 1. d)   Sıfır Atık Koordinasyon Kurulunun oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemekle, görevli ve yetkilidir.

(2)  Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen yetkilerinin bazılarını, sınırlarını belirlemek kaydıyla çevre ve şehircilik il müdürlüklerine devredebilir.

(3)  Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda sıfır atık belge başvurularının değerlendirilmesi ve belge verilmesi hususundaki İl Müdürlüklerinin görev ve yetkilerini değerlendirme kurum/kuruluşlarına devredebilir. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

İl müdürlüklerinin görev ve yetkileri

MADDE 7  (1) İl müdürlükleri;

 1. a)    Yetki sahaları içinde bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ve denetim yapmakla,
 2. b) Ek-1’de yer alan uygulama takviminde belirlenen tarihler esas alınarak sıfır atık yönetim sistemine geçişin tamamlanması konusunda koordinasyonu sağlamakla,
 3. c)    Sıfır atık bilgi sistemine kayıt ve beyanların yapılmasını sağlamak ve beyanların takibini yapmakla,

ç) Sıfır atık belge müracaatlarını değerlendirmek, uygun bulunanlara sıfır atık bilgi sistemi üzerinden Sıfır Atık Belgesi düzenlemekle,

 1. d)   Sıfır atık belgesi verilen yerlerin belge esaslarına uygun çalışıp çalışmadığını denetlemekle, aykırılık tespit edilmesi halinde bu Yönetmeliğin 12’inci maddesini uygulamakla ve Bakanlığa bilgi vermekle,
 2. e)    Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlemekle ve/veya bu kapsamda düzenlenen faaliyetlere katkı ve katılım sağlamakla, görevli ve yetkilidir.

Belediyelerin görev ve yetkileri

MADDE 8   (1) Büyükşehir belediyeleri, sıfır atık yönetim sisteminin geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması  ile belediye genelinde sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına yönelik işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla yükümlüdür.

(2) Büyükşehir ilçe belediyeleri, il ve ilçe belediyeleri;

 1. a) Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen esaslar doğrultusunda sıfır atık yönetim sistemini kurmak veya kurdurmakla,
 2. b) Sıfır atık yönetim  sisteminin yaygınlaştırılması ve bu konudaki farkındalığın arttırılmasına yönelik olarak   bu Yönetmelikle sorumluluk verilen taraflarla birlikte bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri yapmakla, bu kapsamda düzenlenen faaliyetlere katkı ve katılım sağlamakla,
 3. c) Sıfır atık yönetim sistemi ile ilgili gerçekleştirdikleri çalışmalara ilişkin bilgileri 6 aylık dönemler halinde sıfır atık bilgi sistemi üzerinden beyan etmekle, yükümlüdür.

(3) Sıfır atık yönetim sistemini uygulayan büyükşehir ilçe belediyeleri, il ve ilçe belediyeleri sıfır atık toplama sistemi kapsamında atıkların toplanması veya toplattırılmasından ve bu doğrultuda toplama altyapısının oluşturulmasından sorumludur.

 1. a) Sıfır atık toplama sistemi kapsamında kağıt-karton, cam, metal, plastik ve kompozit türü geri kazanılabilir atıklar ile diğer atıklar farklı poşet veya ekipmanda biriktirilir ve ayrı olarak toplanır. Atık pil, bitkisel atık yağ, atık elektrikli ve elektronik eşya ile diğer geri kazanılabilir atıkların ve  büyük hacimli atıkların toplanması için ise toplama noktaları ve Atık Getirme Merkezleri oluşturulur.
 2. b)   Sıfır atık toplama sistemi kapsamında kullanılacak poşet veya ekipmanlarda geri kazanılabilir atıklar için mavi, kompostlanabilir atıklar için kahverengi, cam atıkları için yeşil ve diğer atıklar için gri renk ekipman veya işaretleme kullanılır. Toplama modeli Yönetmeliğin ek-3’ünde, yerleştirilen ekipmanlara atılabilecek atık türlerine ilişkin bilgiler Yönetmeliğin ek-4’ünde  yer almaktadır. Konutlar ve kamuya açık alanlarda aşağıda yer alan hususlar çerçevesinde toplama gerçekleştirilir:

1) Konutlardan sıfır atık toplama sistemi doğrultusunda atıklar toplanırken geri kazanılabilir atıklar için mavi, diğerleri için gri renk biriktirme ekipmanı veya işaretleme kullanılır. Kurulan toplama sistemi konutlara ilanen duyurulur.

2) Cadde, sokak ve kamuya açık alanlarda mavi ve gri olmak üzere ikili set halinde ekipman bulundurulur. İhtiyaca göre cam için yeşil ekipmanlar yerleştirilir. Ekipmanların üzerinde belediye ismi, hangi atıkların atılabileceği yazı ve şekillerle belirtilir.

(4) 100 bin ve üzeri nüfusa sahip olan büyükşehir ilçe belediyeleri, il ve ilçe belediyeleri, bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen esaslar çerçevesinde Sıfır Atık Belgesi almakla yükümlüdür. Diğer belediyeler ise talep etmeleri halinde belge müracaatında bulunur.

Sıfır atık belgesine sahip yerlerin yükümlülükleri

MADDE 9 (1) Sıfır atık belgesine sahip yerler;

 1. a)    Belge esaslarına ve kriterlerine uymak ve sıfır atık yönetim sisteminin sürekliliğinisağlamakla,
 2. b) Sıfır atık yönetim sistemi ile ilgili gerçekleştirdikleri çalışmalara ilişkin bilgileri 6 aylık dönemler halinde sıfır atık bilgi sistemi üzerinden beyan etmekle,
 3. c)    Bu Yönetmelik  ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak atıklarının yönetimini sağlamakla,

ç)    Uyguladıkları sıfır atık yönetim sisteminin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla düzenli aralıklarla izleme, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapmakla,

 1. d)   Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında   kullanılan tüm araç, gereç, ekipmanlar ile dokümanlarda bu Yönetmeliğin ek-9’unda verilen sıfır atık logosunu kullanmakla, yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sıfır Atık Yönetimi Sisteminin Kurulması ve Sıfır Atık Belgesine İlişkin Esaslar

Sıfır atık yönetim sisteminin kurulması

MADDE 10   (1)   Sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasında bina ve yerleşkeler tarafından Yönetmeliğin ek-7/A’sında, belediyeler tarafından ise ek-7/B’sinde verilen ön şartlar sağlanacak şekilde dört aşamalı yol haritası izlenir:

 1. a)    Çalışma Ekibinin Belirlenmesi: Sıfır atık yönetim sisteminin kurulumundan uygulanmasına ve izlenmesine kadar olan süreci takip edecek sorumlu kişi veya kişiler ile çalışma ekipleri oluşturulur.
 2. b) Planlama Yapılması: Uygulanacak sıfır atık yönetim sisteminin en etkin şekilde yapılandırılması için, uygulamaya geçmeden önce yapılacaklara ilişkin planlama yapılır. Bu kapsamda;

1) Mevcut Durum Tespiti: Atık yönetimine ilişkin mevcut durum ortaya konularak oluşan atıkların kaynağı, özellikleri, miktarı, atık biriktirme, toplama ve taşıma yöntemleri, geçici depolama alanları, atıkların teslim edildiği yerlere ilişkin tespit yapılır.

2) İhtiyaç Analizi: Sistemin kurulmasında ihtiyaç duyulacak kumbara, konteyner, poşet gibi ekipmanlar belirlenir.

 1. c)    Eğitim/Bilinçlendirme Faaliyetleri ve   Uygulamaya Geçilmesi: Uygulamaya geçilmeden önce eğitim/bilinçlendirme faaliyetleri yapılır.

ç)    İzleme, Kayıt Tutulması ve İyileştirme Faaliyetleri: Düzenli aralıklara uygulamanın gerçekleşmesine ilişkin izleme çalışmaları yürütülür. Aksayan hususlar için önlemler alınır; gerekmesi halinde güncelleme yapılır. Toplanarak lisanslı tesislere gönderilen atık miktarları, elde edilen kazanımlar gibi uygulamaya ilişkin çıktılar kayıt altında tutulur.

Sıfır atık belgesine başvuru ve başvurunun değerlendirilmesi

MADDE 11 

 (1) Sıfır atık yönetim sistemini kuranlardan, bu Yönetmeliğin 5’inci maddesinin (h) bendinde belirtilen yerler  zorunlu olarak, diğer yerler ise talep etmeleri halinde “Sıfır Atık Belgesi” için Bakanlığa müracaat ederler.

(2) Sıfır atık belge başvurusunun  bina, yerleşke veya belediye için yapılması esastır. Bir bina veya yerleşke içerisinde birden fazla kurum, kuruluş, işletme olması durumunda, o bina veya yerleşke tarafından ortak başvuru yapılabilir.

(3) Sıfır atık belge başvuruları sıfır atık bilgi sistemi üzerinden yapılır. Başvurunun yapılması ve yapılan başvurunun değerlendirilmesi bu Yönetmeliğin ek-5’inde belirtilen süreç doğrultusunda gerçekleştirilir.

(4) Başvurusu   esnasında bina veya yerleşkelerden istenecek bilgi ve belgeler Yönetmeliğin ek-6/A’sında, belediyelerden istenecek bilgi ve belgeler ise  ek-6/B’sinde yer almaktadır. Bu bilgi ve belgelere yönelik yazılı ve görsel her türlü doküman başvuru sahibi tarafından  sıfır atık bilgi sistemine yüklenir. Gerekli görülmesi halinde il müdürlüğü tarafından ek bilgi ve belge talep edilebilir.

(5) Sıfır atık bilgi sistemine yüklenen bilgi ve belgelerin değerlendirme için yeterli görülmemesi halinde, il müdürlüğü tarafından yerinde incelemelerde bulunmak üzere komisyon oluşturulur.

(6) Başvuruları uygun bulunanlar il müdürlüğü tarafından değerlendirmeye alınır. Uygun bulunmayan başvurular gerekli düzeltmelerin yapılması için sistem üzerinden iade edilir

(7) Başvuru değerlendirilirken bina veya yerleşke için bu Yönetmeliğin ek-7/A’sında, belediye geneli için ek-7/B’sinde yer alan ön şartların sağlanıp sağlanmadığı tespit edilir.

(8) Yapılan değerlendirme sonucunda ön şartları sağladığı tespit edilen sıfır atık yönetim sistemine geçen yerler Bakanlıkça kayıt altına alınır. Bu yerler, yönetim sistemine geçmelerine müteakip bir yıl sonra bina veya yerleşke için  bu Yönetmeliğin ek-7/A, belediyeler için ek-7/B değerlendirme formunda yer alan puanlama kriterleri çerçevesinde sıfır atık belgesi için başvuru yapar, başvuruya esas bilgi ve belgeler başvuru sahibi tarafından sıfır atık bilgisistemine yüklenir ve süreç yeniden başlatılır.

(9) Sıfır atık belgesi Yönetmeliğin ek-7/A ve ek 7/B’sinde yer alan puanlamaya göre en temel seviyeden en yüksek seviyeye doğru gümüş, altın veya platin olarak üç seviyede düzenlenir. Üç seviyeden herhangi biri için gerekli puanın sağlanmadığının tespiti halinde başvuru iade edilir. Başvurusu iade olan yerler gerekli şartları sağlamaları halinde yeniden müracaat edebilir.

(10) Mevcuttaki sıfır atık belge seviyesinin arttırılması talep edilirse, talep sahibi tarafından ek bilgi ve belgeler sıfır atık bilgi sistemine aktarılarak yeni kayıt oluşturulur ve süreç yeniden başlatılır. Yapılacak değerlendirme sonucunda uygun bulunması durumunda belgenin seviyesi yükseltilerek, yeni sıfır atık belgesi düzenlenir.

Sıfır atık belgesinin iptal edilmesi

MADDE 12 

(1)  Sıfır atık bilgi sistemi üzerinden yapılması gereken beyanları yapmayanlar ile denetimler sırasında sıfır atık yönetim sistemini uygulamadığı ve daha önce yapılan derecelendirme üzerinden verilen belgenin sürekliliğini sağlamadığı tespit edilen yerler uyarılarak en fazla 3 (üç) ay  iyileştirme süresi verilir. Verilen süre sonunda;

 1. a) Gerekli iyileştirmenin  yapıldığının tespit edilmesi durumunda   sıfır atık belgesi geçerliliğini sürdürür.
 2. b) Gerekli iyileştirmenin  mevcut belge seviyesinin sürekliliğini sağlayacak düzeyde olmadığı tespit edilen yerler, yeniden derecelendirilerek  durumuna uygun seviyede sıfır atık belgesi düzenlenir.
 3. c) Gerekli iyileştirmenin yapılmadığı  tespit edilen yerlerin sıfır atık belgeleri iptal edilir.

Adres veya diğer değişiklik durumları

MADDE 13 

(1) Sıfır atık belgesinin alınmasına esas teşkil eden ek-6/A ve ek-6/B formunda yer alan bilgi ve belgelerde değişiklik olması halinde değişikliği takip eden 30 (otuz) takvim günü içerisinde sıfır atık bilgi sistemi üzerinden gerekli bildirimde bulunulur. Yapılan değerlendirme neticesinde söz konusu değişikliğin sıfır atık yönetim sistemini değiştirecek bir durum oluşturduğunun tespit edilmesi durumunda yeniden başvuruda bulunulması istenir ve süreç yeniden başlatılır. Değişikliğin bildirilmemesinin tespiti ve tekrar başvuru yapılmaması durumunda, sıfır atık belgesi geçerliliğini yitirir.

(2) Adres değişikliği durumunda sıfır atık belgesi geçerliliğini yitirir.

Sıfır atık belgesine sahip yerlerin denetimi ve izlenmesi

MADDE 14 

(1) Sıfır atık belgesine sahip yerler il müdürlükleri tarafından 2 yılda 1 olmak üzere denetlenir.

(2) Yapılan denetimlerde, belge sahibi yerlerin bu Yönetmelikte belirlenmiş belge esaslarına ve kriterlerine uygun olarak faaliyetlerini sürdürüp sürdürmediği kontrol edilir ve denetime ilişkin tespitler sıfır atık bilgi sistemine yüklenir.

(3) Yapılan denetimde uygunsuzluğun tespiti durumunda bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen hükümler uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sıfır atık koordinasyon kurulu

MADDE 15 

(1) Sıfır atık koordinasyon kurulu sıfır atık sistemi kapsamında kamu kurum/kuruluşları ve ilgili sektör temsilcilerinden oluşur.

(2) Koordinasyon kurulu, yılda en az bir kere Bakanlığın belirleyeceği gündemle Bakanlık temsilcisinin başkanlığında toplanır. Kurulun sekretarya hizmetleri, Bakanlık tarafından yürütülür. Toplantı yer ve zamanı ile gündemine ilişkin hususlar, toplantı tarihinden en az 15 gün önce Bakanlık tarafından üyelere bildirilir.

(3) Koordinasyon kurulu, bu Yönetmelik doğrultusunda yürütülen çalışmaları ve uygulamaları değerlendirerek tavsiye kararları alır.

(4) Koordinasyon kurulu, sıfır atık koordinasyon kurulu çalışma usul ve esaslarına göre çalışmalarını yürütür.

İdari yaptırım

MADDE 16 

 (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, 2872 sayılı Kanun, 5326 sayılı Kanun, 5216 sayılı Kanun, 5393 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen idari yaptırımlar uygulanır.

Geçiş dönemi

GEÇİCİ MADDE 1(1Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihi itibariye, büyükşehir belediyesi olan illerde ilçe belediyeleri, diğer illerde il ve ilçe belediyeleri bir yıl içerisinde sıfır atık yönetim sistemini kurmakla yükümlüdür.

Yürürlük

MADDE 17  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.