ETİK KURALLAR POLİTİKASI

Kuruluş olarak “sürdürülebilir kalkınma” kavramı temelinden yola çıkarak tüm faaliyetlerimizden dolayı meydana gelen çevresel etkileri minimize etmek ve çevrenin korunmasına katkıda bulunabilmek amacı ile çalışmalarımıza yön vermekteyiz. Bu vizyondan hareketle kendimizi yenilemekte ve aşağıdaki ilkeleri benimsemekteyiz;

                   

 • Sektörümüz için çevre ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymayı;
 • Çevre ve İSG yönetim sistemlerini oluşturmak, uygulamak ve sürekli iyileştirmeyi;
 • Tesislerimizden kaynaklanan atıkları kaynağında azaltmaya çalışmak ve mümkün olduğunca geri kazanımını sağlamayı;
 • Gelişen teknolojiyi takip edip tesislerimizin verimliliğini en üst seviyede tutarak kayıpları azaltmayı;
 • Sürekli iyileştirme çalışmalarımız sonucu doğal kaynak kullanımını minimize etmeyi;
 • Tüm çalışanlarımızı ve ilişkide olduğumuz tüm şahıs ve şirketleri çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlendirmeyi;
 • İSG ve çevre performansımızı sürekli arttırmak ve yeni yatırımlarımızda iş sağlığı ve güvenliği ve çevresel de etkileri göz önünde bulundurmayı;
 • Tüm iş kazaları, meslek hastalıkları, çevresel zararlar ve uygunsuzlukları önleyen entegre yönetim sistem kurmayı ve sürekli geliştirmeyi;
 • Yürürlükte bulunan yasal gereksinimlere uymayı;
 • Ölçülebilen performans göstergeleri oluşturarak düzenli denetimlerle izlemeyi;
 • Gözle görülür bir liderlik ve net bir sorumluluk gerektiren destekleyici kuruluş kültürü oluşturmayı;
 • Risk ve gereksinimleri belirleyip Çevre ve İSG proseslerini düzenli güncellemeyi;
 • İnsanlara ya da çevreye zarar verebilecek kimyasal maddeler ve diğer malzemeler, güvenli kullanım, hareket, depolama, kullanım, geri dönüşüm veya yeniden kullanım ve elden çıkarmalarını sağlamak için tanımlanmasını, etiketlenmesini,
 • Çalışanlarımıza fiziksel, bilişsel, organizasyonel ergonomiyi dikkate alarak insanca bir çalışma ortamı sağlamayı,
 • İş sağlığı ve iş güvenliği risk analizine (örneğin, kimyasal, elektrik ve diğer enerji kaynakları, yangın, taşıtlar ve düşme tehlikeleri) uygun tasarım, mühendislik ve idari kontroller, koruyucu bakım ve güvenli çalışmaları prosedürleri ile tanımlamayı, değerlendirmeyi ve kontrol etmeyi, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini uygulamayı ve uygulatmayı,
 • Tehlikelerin yeterince kontrol edilememesi durumunda, işçilere bu tehlikelerle ilişkin riskler hakkında uygun, bakımı yapılan, kişisel koruyucu ekipman ve eğitim malzemeleri sağlamayı, tüm personele ulusal ve uluslararası standartlara uygun ve işe özgü kişisel koruyucu donanım malzemesi sağlamayı, bakımı ve kullanımı için düzenli eğitim vermeyi,
 • Hamile kadınları / emziren anneleri çalışma koşullarından yüksek tehlikelerle çıkarmak, işyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini ortadan kaldırmak veya azaltmak, hamile kadınlar ve emziren anneler için iş görevleriyle ilgili olanlar da dâhil olmak üzere makul önlemler almayı,
 • İş yerinde oluşabilecek kaza/olayların yasalara ve yönetmeliklere uygun, prosedür ve talimatlarla yönetilmesini sağlamayı,
 • Potansiyel acil durumlar ve olaylar belirlenerek, değerlendirilerek, aşağıdakiler dâhil olmak üzere acil durum planları ve müdahale prosedürleri uygulanarak etkilerini en aza indirmeyi:
 • Acil durum raporlama,
 • Çalışan bildirim ve tahliye prosedürleri,
 • Çalışan eğitimi ve tatbikatları,
 • Uygun yangın algılama ve söndürme ekipmanı,
 • Açık ve engelsiz çıkış
 • Yeterli kaçış ve kurtarma planları.
 • Ve bu planlar ve prosedürler, hayata, çevreye ve mülke zararı en aza indirmeyi sağlamayı.
 • Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik kapsamındaki tüm önlemleri almayı ve çalışanlara bununla ilgili düzenli eğitim vermeyi,
 • Tüm makine ve ekipmanların koruyucu ekipmanı ile birlikte satın alınmasını, Çevre mevzuatına ve bulunduğu alandaki İSG kurallarına uygun olarak, kullandırılmasını sağlamayı, donanımı korumayı ve düzenli bakım yapmayı,
 • Paydaşlarımız ile etkin bir iletişim kurarak belirlenen amaçlara tüm çalışanların güvenli davranışları ve katkılarıyla ulaşabileceği bilincini yaygınlaştırmayı taahhüt ederiz.
 • Kuruluş çalışanlarımızla ekip olarak bu politikanın gerekliliklerini ve çevresel ve iş sağlığı ve güvenliği sorumluluklarımızı yerine getirmek için çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza sürekli devam edeceğimizi, yukarıda belirtilen ilkeler ışığında işimizi sürekli geliştirmeyi, iyileştirmeyi, yasal, müşteri ve diğer şartlara uymayı taahhüt ederiz.